Πώς Δουλεύουμε;

 

Τεχνική υποστήριξη

Το Δ.Ε.Π.ΑΝ. παρέχει συμβουλευτική και τεχνική στήριξη σε φορείς υλοποίησης αναπτυξιακών έργων και δράσεων, με στόχο τη βελτίωση της διοικητικής και διαχειριστικής τους ικανότητας, την ωρίμανση και υποβολή προτάσεων για ένταξη έργων σε τομεακά και περιφερειακά προγράμματα, καθώς και την υλοποίησή τους.


Ξεκινώντας από την υποστήριξη στην εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου και τον Στρατηγικό Σχεδιασμό για την Ανάπτυξη του φορέα και συνεχίζοντας με την τεχνική υποστήριξη στην υλοποίηση Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, Ευρωπαϊκών & Διεθνών Προγραμμάτων και Συμπράξεις έργων & έργων Παραχώρησης.

  Τεχνική υπηρεσία

  Αποτιμώντας την ισχύουσα κατάσταση στις τεχνικές υπηρεσίες των δήμων, επισημαίνει ότι «τόσο λόγω των υφιστάμενων δημοσιονομικών περιορισμών και της ισχύουσας αναστολής προσλήψεων, όσο και λόγω των εγγενών χαρακτηριστικών, γεωγραφικών και κοινωνικών ιδιαιτεροτήτων πολλών δήμων της περιφέρειας, η πλήρης ανάληψη και η αυτοδύναμη άσκηση των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων δεν αποτελεί σήμερα μία ορατή και υλοποιήσιμη προοπτική.


  Ακόμη και σε περιπτώσεις όπου δήμοι διαθέτουν επάρκεια τεχνικού προσωπικού, στερούνται συχνά των αναγκαίων, για την ανάληψη των αντίστοιχων υπηρεσιών, ειδικοτήτων (όπως λ.χ. μηχανολόγων μηχανικών, γεωλόγων, πολεοδόμων, τοπογράφων), με αποτέλεσμα να αδυνατούν τόσο τυπικά όσο και κατ’ ουσία να οργανώσουν τεχνικές υπηρεσίες και να ασκήσουν έτσι τις σχετικές αρμοδιότητες (παρακολούθηση και εκτέλεση συμβάσεων μελετών ή έργων, πολεοδομικός σχεδιασμός.


  Στο πλαίσιο αυτό, πέρα από την ανάγκη ενίσχυσης της υλικοτεχνικής υποδομής και της στελέχωσης με επαρκές και εξειδικευμένο προσωπικό δήμων που ασκούν σήμερα αυτοδύναμα τις σχετικές αρμοδιότητες, η Τεχνική Υπηρεσία του Δικτύου παρέχει υπηρεσίες Σύνταξης και θεώρησης μελετών, Επίβλεψης και παραλαβής έργων καθώς και Συντήρηση και λειτουργία έργων και εξοπλισμού.


  Συμμετοχή των Δήμων ως εταίρων σε συμπράξεις με ιδιωτικά επενδυτικά σχήματα, με σκοπό την υλοποίηση στοχευμένων έργων, θεματικών δρώμενων, ιδιαίτερων εκδηλώσεων, κλπ, σε τομείς της τοπικής οικονομίας όπου οι Δήμοι παρουσιάζουν σαφή και αποδοτικά συγκριτικά πλεονεκτήματα όπως ο τουρισμός, ο πολιτισμός, η ενέργεια, η αγροκαλλιέργεια, το περιβάλλον κ.α..

  Υλοιποίηση πράξεων

  Το Δ.Ε.Π.ΑΝ. αξιοποιώντας την επιχειρησιακή του ικανότητα δύναται να παρέχει την υπηρεσία υποκατάστασης φορέων στο έργο του Δικαιούχου, οι οποίοι στερούνται διαχειριστικής επάρκειας, ώστε μέσω της οργανωτικής και στελεχιακής υποδομής της ΔΕΠΑΝ να μην απολέσουν την ευκαιρία να εντάξουν έργα τους για χρηματοδότηση σε ΠΕΠ/Ε.Π του ΣΕΣ 2014-2020.


  Επιπλέον το Δίκτυο Διεκδικεί από την κεντρική και περιφερειακή διοίκηση χρηματοδοτικούς πόρους στο πλαίσιο προσκλήσεων, ως Δικαιούχος Πράξεων αυτοτελώς για την υλοποίηση, έργων ιδιαίτερης σημασίας στο πλαίσιο της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης. Με τον ίδιο τρόπο διεκδικεί συμπληρωματική χρηματοδότηση μέσω ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων, για την υλοποίηση έργων εκτός πλαισίου ΣΕΣ, αυτόνομα ως Δικαιούχος Ευρωπαϊκών & Διεθνών Προγραμμάτων αυτοτελώς, ή σε συνεργασία με άλλους Δήμους στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

   Ψηφιακές εφαρμογές

   Το Δ.Ε.Π.ΑΝ. προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. και οργανισμούς, χρησιμοποιώντας τις πλέον δοκιμασμένες και αξιόπιστες τεχνολογίες για την ανάπτυξη των εφαρμογών του.


   Με χρήση τεχνολογίας SaaS, οι ψηφιακές εφαρμογές του Δικτύου, είναι σχεδιασμένες ώστε να καλύπτουν τόσο τις εσωτερικές ανάγκες των Φορέων, όσο και τις υποχρεώσεις τους προς τους πολίτες.

    Υποστήριξη εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας

    Το Δ.Ε.Π.ΑΝ. υποστηρίζει τους φορείς σε εξειδικευμένα θέματα σχεδιασμού και αποτελεσματικής εφαρμογής διαδικασιών ενώ παράλληλα προτείνει πιθανές αναδιαρθρώσεις της οργανωτικής δομής του φορέα έπειτα από χαρτογράφηση του ανθρώπινου δυναμικού και εντοπισμού των επιχειρησιακών αναγκών.


    Επίσης το Δίκτυο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη συνεχιζόμενη επιμόρφωση και κατάρτιση του προσωπικού και εκπαιδεύει τα στελέχη των φορέων, μέσα από εξειδικευμένα σεμινάρια, ημερίδες, παραγωγή χρηστικών οδηγών και με την χρήση ενός σύγχρονου συστήματος τηλεκπαίδευσης (e-learning), επικεντρώνοντας στις τεχνικές γνώσεις και τη διάχυση τεχνογνωσίας.


    Επιπλέον, υιοθετώντας έξυπνες και δοκιμασμένες οργανωτικές πρακτικές αξιοποιεί τη διαθέσιμη τεχνολογία, με την απαραίτητη ευελιξία και ισορροπία, έτσι ώστε να οδηγήσει, στη κανονιστική συμμόρφωση με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμός GDPR, στη βελτίωση της διαχείρισης των δεδομένων, στην αναβάθμιση της ασφάλειάς τους και τελικά στην προσθήκη αξίας στις επιχειρησιακές πρακτικές του οργανισμού.

    2107297272