Ένταξη της Πράξης «Συνέχιση λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αμφίπολης» με Κωδικό ΟΠΣ 6002238 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με Δικαιούχο το ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Δ.Ε.Π.ΑΝ. – ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ)

Η Πράξη αφορά στη συνέχιση της υποστήριξης λειτουργίας της δομής του Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Αμφίπολης το οποίο χρηματοδοτούταν κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 (στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020) και θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Κεντρική Μακεδονία 2021- 2027 μέχρι 31.12.2025 οπότε θα επανεξετασθεί η συνέχιση της συγχρηματοδότησης βάσει σχετικής μελέτης αξιολόγησης. Με τη συνέχιση λειτουργίας του επιδιώκεται η υποστήριξη του Δήμου Αμφίπολης στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και στην ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα και Υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή λειτουργίας του. Το «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αμφίπολης» είναι στελεχομένο με έναν Κοινωνικό Λειτουργό και έναν Ψυχολόγο και λειτουργεί σε ισόγειο χώρο στο Δημοτικό Κατάστημα Παλαιοκώμης, στην Παλαιοκώμη με Τ.Κ. 62041, διαθέτει τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό ενώ ο χώρος είναι προσβάσιμος από ΑΜΕΑ και βρίσκεται πλησίον δημοτικών συγκοινωνιών ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμος σε όλους τους πολίτες.

Η λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας (Κ.Κ.) περιλαμβάνει υποχρεωτικά 2 κεντρικούς άξονες:

Α) Υποδοχή -Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών

– Συγκεκριμένα παρέχεται πληροφόρηση για ή/και παραπομπή των πολιτών σε προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο (πχ. Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, προγράμματα για τη στήριξη όσων διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας (Επισιτιστικής βοήθειας & Υλικής στέρησης) ή διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, κοινωνικές δομές και υπηρεσίες που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ/ΕΚΤ+, προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας κ.α.)

– Παρέχεται υποστήριξη των πολιτών για την ένταξή τους στα προαναφερόμενα προγράμματα και με ιδιαίτερη έμφαση στην παροχή υποστήριξης κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης για το Πρόγραμμα «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα», τα προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης των Ατόμων με Αναπηρία/ίες, προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης οικογενειών, επίδομα παιδιού, επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων, επιδότηση ενοικίου και λοιπά στεγαστικά προγράμματα, κ.α. Τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αμφίπολης φροντίζουν τόσο για την ορθή συμπλήρωση των αιτήσεων, όσο και για την προσκόμιση και παραλαβή των κατά περίπτωση απαραίτητων συνοδευτικών εγγράφων και δικαιολογητικών.

Β) Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές

– Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων σε άλλες δομές και υπηρεσίες που παρέχονται στα γεωγραφικά όρια της περιοχής λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας (π.χ. Δομές για άτομα με αναπηρία, Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί, Προγράμματα για ηλικιωμένους κ.α.)

– Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων: α) σε υπηρεσίες απασχόλησης (π.χ. ΔΥΠΑ) για την ένταξη των ωφελούμενων σε προγράμματα κατάρτισης, δράσεις απασχόλησης, επιμορφωτικά σεμινάρια καθώς φυσικά και σε θέσεις εργασίας και β) σε φορείς αρμόδιους για την εφαρμογή προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας.

– Συνεργασία με την τοπική αγορά εργασίας με στόχο την ένταξη των ανέργων.

Το Κέντρο Κοινότητας ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του πληθυσμού της περιοχής, δύναται να παρέχει:

Γ) Υπηρεσίες που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων

– Παροχή συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης σε παιδιά, οικογένειες, ενήλικες και ηλικιωμένους και εφαρμογή μεθοδολογίας και εργαλείων στήριξης της ευάλωτης οικογένειας σε επίπεδο κοινότητας.

– Παροχή πληροφόρησης αναφορικά με ζητήματα στέγασης και παραπομπή σε υλοποιούμενα στεγαστικά προγράμματα.

Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 01/10/2023.

Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 31/12/2025.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη της Πράξης ανέρχεται σε 88.940,83 €

Για περισσότερες πληροφορίες:

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

Διεύθυνση: πρώην Κ.Ε.Π. Παλαιοκώμης
Email:kkamfipolis@depan.gr
Τηλ:2324350437

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

Διεύθυνση: Κιορπέ Κωνσταντίνου 22
Email:info@dimos-amfipolis.gr
Τηλ:2324350100

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΑ.)

Διεύθυνση: Κιορπέ Κωνσταντίνου 22
Email:dikeda2020@gmail.com
Τηλ:2324350127

ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Δ.Ε.Π.ΑΝ.)

Διεύθυνση: Λ. Γαλατσίου 3, Αθήνα, 111 41 
Site: https://depan.gr/
Email: info@depan.gr
Τηλ: 2107297272