Πώς Δουλεύουμε;

 

Υπηρεσίες Μελετών και Έργων:

 • Ανάθεση, σύναψη, εποπτεία και επίβλεψη Δημοσίων μελετών και έργων
 • Προγραμματική Σύμβαση για την Εκπόνηση (Σύνταξη) Μελέτης Τεχνικού ΕΡΓΟΥ
 • Προγραμματική Σύμβαση για την Επίβλεψη της Υλοποίησης Τεχνικού ΕΡΓΟΥ

Διοικητική Υποστήριξη Υπηρεσιών

 • Προγραμματική Σύμβαση για την Στελέχωση με Προσωπικό για την άσκηση καθηκόντων σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Τεχνικής Υπηρεσίας
 • Προγραμματική Σύμβαση για την Στελέχωση με Προσωπικό για την άσκηση καθηκόντων σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας Δόμησης (Πολεοδομία)
 • Προγραμματική Σύμβαση για την Στελέχωση με Προσωπικό για την άσκηση καθηκόντων σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Οικονομικής και Διοικητικής Υπηρεσίας

Άσκηση Αρμοδιότητας / Φορέας Υλοποίησης

 • Προγραμματική Σύμβαση για την Εκχώρηση της Αρμοδιότητας της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (Τεχνική Υπηρεσία) από Φορείς - Δυνητικούς δικαιούχους που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια ή έχουν τεχνική επάρκεια αλλά καλούνται να υλοποιήσουν μελέτες και έργα, για τις ανάγκες των οποίων δεν έχουν το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό.
 • Προγραμματική Σύμβαση για την εκχώρηση της Αρμοδιότητας Αναθέτουσας Αρχής από Φορείς - Δυνητικούς δικαιούχους που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια ή έχουν τεχνική επάρκεια αλλά καλούνται να υλοποιήσουν Δημόσιες Συμβάσεις, για τις ανάγκες των οποίων δεν έχουν το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό.

Εξειδικευμένες Υποστηρικτικές Υπηρεσίες

 • Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου και την Διοικητική Υποστήριξη των υπηρεσιών σε θέματα που άπτονται τον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό του Φορέα και της Οριζόντιας υποστήριξης των Δράσεων του στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ ή/και άλλων Πηγών Χρηματοδότησης
 • Παροχή Υπηρεσιών συμμόρφωσης με τον Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) Παροχή Υπηρεσιών Ψηφιακής Πλατφόρμας Καταγραφής & Διαχείρισης Αστικών Δεδομένων (ΤΠΕ)
 • Παροχή Υπηρεσιών Ψηφιακής Πλατφόρμας Ενεργειακής Διαχείρισης και Εποπτείας Ηλεκτρικών Καταναλώσεων (ΤΠΕ)

Ψηφιακή Σύγκληση

 • Στρατηγική ψηφιακής μεταρρύθμισης, Πληροφοριακά συστήματα, Ανάλυση απαιτήσεων σχεδιασμός και υλοποίηση πληροφοριακών συστημάτων,
 • Κυβερνοασφάλεια,
 • Ψηφιακές εφαρμογές

Δια βίου μάθηση

 • Διερεύνηση Αναγκών – Διερεύνηση των εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών αναγκών
 • Συμβουλευτική υποστήριξη - παροχή υπηρεσιών δια βίου συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού, Επαγγελματική Κατάρτιση – αρχική και συνεχιζόμενη
 • Επιμόρφωση – Σχεδιασμός, οργάνωση και εκπόνηση εξειδικευμένων σεμιναρίων επιμόρφωσης.
2107297272