Πώς Δουλεύουμε;

 

Αναθέτουσα Αρχή / Διευθύνουσα Υπηρεσία

Αναλαμβάνει την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Αναθέτουσας Αρχής ή/και Διευθύνουσας Υπηρεσίας

Εκπόνηση
Τεχνικών Μελετών

Εξασφαλίζει τον άρτιο σχεδιασμό, την ακρίβεια και την πληρότητα των απαιτούμενων μελετών

Επίβλεψη
Τεχνικών Έργων

Διαφυλάττει το επίπεδο ποιότητας των υλικών και της συνέπειας στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος

Διοικητική Υποστήριξη Τεχνικών Υπηρεσιών
& ΥΔΟΜ

Ενισχύει με όλες τις ειδικότητες στελεχών την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Τεχνικής Υπηρεσίας και της ΥΔΟΜ

Τεχνική / Συμβουλευτική Υποστήριξη

Παρέχει συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη
για την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων και δράσεων

Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών

Συμβάλλει στον ψηφιακό μετασχηματισμό της λειτουργίας του δημόσιου τομέα

Δια Βίου Μάθηση

Σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα επιμόρφωσης για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης

Ευρωπαϊκά
Προγράμματα

Αναλαμβάνει τον σχεδιασμό, την ωρίμανση και την υλοποίηση Δράσεων χρηματοδοτούμενων από Ευρωπαϊκά Προγράμματα