Πρόεδρος Διοικητικού
Συμβουλίου

 
Η Ευρώπη εισέρχεται πλέον σε μια περίοδο μεγάλης σημασίας τόσο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση όσο και για τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα, καθώς η νέα Προγραμματική Περίοδο για το διάστημα 2014 - 2020 έχει ήδη αρχίσει.

Η αγωνία όλων μας για το μέλλον του θεσμού που υπηρετούμε και τη χώρα που ζούμε, είναι κοινή ανεξάρτητα από τις υπάρχουσες πολιτικές και γεωγραφικές διαφορές.

Κύριο θέμα μας παραμένει το πώς η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της χώρας μας αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το νέο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης έχει πολύ διαφορετική φιλοσοφία από τα προηγούμενα. Περιέχει πολλές υποχρεώσεις και δίνει έμφαση στην προώθηση της καινοτομίας, στην επιχειρηματικότητα, στην «έξυπνη εξειδίκευση», στην απασχόληση, στην κοινωνική δράση και σε ολοκληρωμένα προγράμματα τοπικής ανάπτυξης.

Είναι βέβαιο ότι, προκειμένου να αποκτήσουμε ένα σαφές πλεονέκτημα στη διεκδίκηση πόρων από τα Αναπτυξιακά Ταμεία όλοι πρέπει να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα. Ως εκ τούτου, ένας αριθμός από ελληνικούς φορείς οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ανέλαβε την πρωτοβουλία να δημιουργήσει μια συνεργασία, με σκοπό τη στήριξη των θεσμικών οργάνων μας όσον αφορά τη νέα προγραμματική περίοδο.

Μαζί ενώνουμε τις δυνάμεις μας με στόχο την ανάπτυξη και την αποτελεσματική διαχείριση των δημόσιων υπηρεσιών και υποδομών και να ανταποκριθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ανάγκες των πολιτών, παρέχοντας καλύτερης ποιότητας υπηρεσίες και ενισχύοντας την τοπική ανάπτυξη.

Για να επιτύχουμε σε αυτή την προσπάθεια και το όραμα πιστεύουμε ακράδαντα ότι το Δίκτυο Πόλεων ΔΕΠΑΝ πρέπει επίσης να περιλαμβάνει και ένα διαφορετικό επίπεδο Μελών.

Νομικά πρόσωπα από Ελλάδα ή το εξωτερικό που μοιράζονται παρόμοιους στόχους και όραμα με το Δίκτυο Πόλεων και επιθυμούν να συμβάλουν με τις δραστηριότητές τους στην προώθηση των σκοπών και των στόχων της ΔΕΠΑΝ.