ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Οι πόροι του Δικτύου προέρχονται από:

1.Την ετήσια εισφορά των Τακτικών Μελών που συστήνουν το Δίκτυο καθώς και από τις εισφορές τυχόν νέων Τακτικών Μελών.
2.Επιχορηγήσεις, κρατικές, είτε προερχόμενες από φορείς της Αυτοδιοίκησης, είτε προερχόμενες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ή εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς ή από υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ αυτών.
3.Συγχρηματοδοτούμενα Εθνικά ή Ευρωπαϊκά Προγράμματα καθώς και χρηματοδοτήσεις για την υλοποίηση ειδικότερα προγραμμάτων Εδαφικής Συνεργασίας που προέρχονται από την Κοινότητα.
4.Δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες ή τυχόν περιουσία που παραχωρείται από φορείς, ιδιώτες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις.
5.Πόρους που προέρχονται από την εκμετάλλευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δικτύου.
6.Έσοδα από την υλοποίηση Δράσεων ή παροχή υπηρεσιών που ανάγονται στην επιδίωξη και την εκπλήρωση των καταστατικών σκοπών του.
7.Κάθε άλλο νόμιμο έσοδο που γίνεται αποδεκτό με απόφαση του Δ.Σ.