Μία φιλόδοξη Ατζέντα

 

Οι δραστηριότητες του Δ.Ε.Π.ΑΝ. οργανώνονται γύρω από οκτώ θεματικούς πυλώνες


data

Τοπική Αυτοδιοίκηση – ΕΥΡΩΠΗ 2020

Πρόκειται για εξειδικευμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες, οι οποίες περιλαμβάνουν ένα ολοκληρωμένο πακέτο τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών που στοχεύει στην ικανοποίηση των αναγκών ή τη βελτίωση των αδυναμιών, καθώς επίσης και στη βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας των Υπηρεσιών των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

data

Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών

Διασφαλίζει την ουσιαστική συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και στη δημιουργική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, τη στιγμή μάλιστα που ο Δήμος είναι και ο φορέας με τον μεγαλύτερο αριθμό συναλλαγών με τον πολίτη σε καθημερινή βάση.


Κοινωνική Ανασυγκρότηση & Υγεία

Στοχεύει στην ανάπτυξη μίας σχετικά αυτοτελούς τοπικής Στρατηγικής, η οποία θα συμβάλλει στην ενδυνάμωση των θεσμικών αρμοδιοτήτων του Δήμου για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού των κατοίκων που ζουν στην γεωγραφική του περιφέρεια και αντιμετωπίζουν την περίοδο αυτή αυξημένα προβλήματα επιβίωσης λόγω της οικονομικής κρίσης.


Απασχόληση, Εκπαίδευση & Επιχειρηματικότητα

Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο σε τοπικό επίπεδο το οποίο περιλαμβάνει ένα πλέγμα κάθετων και οριζόντιων δράσεων που εστιάζουν στη αντιμετώπιση της ανεργίας και στην τόνωση της επιχειρηματικότητας στην τοπική οικονομία.


data

Αγροτική Ανάπτυξη

Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου μέσα από την ανάλυση και εκτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης του πρωτογενή τομέα στην περιοχή παρέμβασης και την στήριξή του με την προσέλκυση νέων αγροτών και καινοτόμων τεχνολογιών και διαδικασιών παραγωγής.

data

Τουρισμός & Πολιτισμός

Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο σε τοπικό επίπεδο το οποίο περιλαμβάνει ένα πλέγμα κάθετων και οριζόντιων δράσεων που εστιάζουν στη βελτίωση του τουριστικού και πολιτιστικού προϊόντος της περιοχής.

data

Ενέργεια

Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τη μείωση του ενεργειακού κόστους και την αξιοποίηση των ΑΠΕ σε τοπικό επίπεδο που συνδέει άμεσα μεταξύ τους την προστασία του αστικού και φυσικού περιβάλλοντος, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών τη μείωση του κόστους και τη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη μέσα. .

data

Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη

Αποσκοπεί στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος και στηρίζει τις προσπάθειες για αειφόρο ανάπτυξη, δημιουργώντας ή ενισχύοντας θεσμικούς φορείς, ασκούμενες πολιτικές, μέσα παρακολούθησης, μονάδες επιμόρφωσης, δίκτυα και βάσεις δεδομένων. .

 

Η ΔΕΠΑΝ σε αριθμούς237

Ut ultricies imperdiet sodales. Aliquam fringilla aliquam ex sit amet elementum.


92

Ut ultricies imperdiet sodales. Aliquam fringilla aliquam ex sit amet elementum.


108

Ut ultricies imperdiet sodales. Aliquam fringilla aliquam ex sit amet elementum.


38

Ut ultricies imperdiet sodales. Aliquam fringilla aliquam ex sit amet elementum.