Ποιοι Είμαστε

 
Το Δίκτυο Πόλεων Δ.Ε.Π.ΑΝ. ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2015 ως “Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη”, Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, με πρωτοβουλία είκοσι τριών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης από την Ελλάδα που ενίσχυσαν οικονομικά το Δίκτυο κατά το πρώτο έτος της λειτουργίας του.
Περιλαμβάνει μια σειρά από τοπικούς φορείς από όλη την Ευρώπη, οι οποίοι ενώνουν τις δυνάμεις τους προκειμένου να αναπτύξουν και να διαχειριστούν αποτελεσματικότερα τις δημόσιες υπηρεσίες και τις υποδομές και να ανταποκριθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ανάγκες των πολιτών, παρέχοντας καλύτερης ποιότητας υπηρεσίες και ενισχύοντας την τοπική ανάπτυξη. Η ΔΕΠΑΝ διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, αρχικά προερχόμενο από τα ιδρυτικά της Μέλη. Η Ετήσια Γενική Συνέλευση, που αποτελείται από όλα τα οικονομικά ενήμερα Τακτικά Μέλη, είναι το ανώτατο όργανο διοίκησης του δικτύου. Τα Αρωγά Μέλη ενεργούν ως Εθνικοί Συντονιστές και έχουν ιδρυθεί σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένου την Ελλάδα. Εργάζονται για τους σκοπούς και τους στόχους της ΔΕΠΑΝ σε εθνικό επίπεδο. Προτείνουν νέα Μέλη, παρέχουν πληροφορίες στην εθνική τους γλώσσα και συντονίζουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες από την ΔΕΠΑΝ προς τα μέλη των αντίστοιχων χωρών τους.

Αποστολή

Η εφαρμογή του Μοντέλου της Τετραπλής Έλικας για τη δημιουργία ενός δικτύου που θα διευκολύνει την συνεργασία και θα διαθέτει μία συμπληρωματική δράση με τις Τοπικές Αρχές και την Κυβέρνηση, τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, τον Ιδιωτικό Τομέα και την Κοινωνία των Πολιτών για την προώθηση της επιχειρηματικότητας και ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Όραμα

  • Η ΔΕΠΑΝ φέρνει σε επαφή παράγοντες του κάθε τομέα με σκοπό να μοιραστούν τις εμπειρίες τους, να μάθουν ο ένας από τον άλλο και να συνεργαστούν.
  • Η ΔΕΠΑΝ προωθεί την ευρύτερη ευαισθητοποίηση και κατανόηση της ανάγκης για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη σε όλη την Ευρώπη.
  • Η ΔΕΠΑΝ συγκεντρώνει την Γνώση μέσω της συγκριτικής αξιολόγησης και υποστηρίζει την ανάπτυξη και διάδοση των καλών πρακτικών και πολιτικών.
  • Η ΔΕΠΑΝ εργάζεται για να αναπτύξει τις γνώσεις και την εμπειρία σε θέματα προσβασιμότητας στον Ευρωπαϊκό τομέα της Ανάπτυξης.
  • Η ΔΕΠΑΝ παρέχει μια πλατφόρμα για εκείνους που υποστηρίζουν την αναγκαιότητα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, καθώς και μια αντιπροσωπευτική φωνή προς τα Ευρωπαϊκά και Εθνικά θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς των οποίων οι δράσεις έχουν άμεση επίδραση στον τομέα Αστικής Ανάπτυξης.
  • Η ΔΕΠΑΝ παρέχει τη Διαχείριση του Έργου και την Κινητοποίηση των απαραίτητων Πόρων με στόχο τον εξορθολογισμό των υπηρεσιών που προσφέρονται σε τοπικό επίπεδο.
  • Η ΔΕΠΑΝ εργάζεται για την επίτευξη οικονομιών κλίμακας που παρέχουν υπηρεσίες καλύτερης ποιότητας με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.
  • Η ΔΕΠΑΝ προσδιορίζει και αντιμετωπίζει τις ειδικές ανάγκες που προκύπτουν από ειδικές, τοπικές ή περιφερειακές.