Το «ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (Δ.Ε.Π.ΑΝ.), συμμετέχει ως Εταίρος στο Έργο «INNOVATIVE BUSINESS INFORMATION AND SUPPORT SERVICES FOR YOUNG ENTREPRENEURS IN HERBS PRODUCTION AND ECO-TOURISM» με ακρωνύμιο «FLOREO» στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας «Ιnterreg V – A Ελλάδα – Βουλγαρία» της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 15% από εθνικούς πόρους.

Το εταιρικό σχήμα του έργου αποτελείται από τους παρακάτω φορείς/ οργανισμούς:

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ «ZDRAVETS» (Επικεφαλής Εταίρος) – Βουλγαρία

ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Δ.Ε.Π.ΑΝ.) – Ελλάδα

CLUSTER VARNA BUSINESS CONSULT – Βουλγαρία

Κύριος στόχος του Έργου είναι η δημιουργία ενός επιχειρηματικού δικτύου στη διασυνοριακή περιοχή που θα σχεδιάσει και θα εφαρμόσει ένα καινοτόμο επιχειρηματικό μοντέλο αιχμής με στόχο την προώθηση της επιχειρηματικής κουλτούρας και τη δημιουργία συνθηκών για την κινητοποίηση των νέων για επιχειρηματική δραστηριότητα στη διασυνοριακή περιοχή. Θα συμβάλει στη βελτίωση των παραγόντων που επηρεάζουν την επιχειρηματική επιτυχία, εξασφαλίζοντας έτσι μακροπρόθεσμα ευνοϊκά αποτελέσματα των επιχειρήσεων που επικεντρώνονται στην αγροδιατροφή και τον οικοτουρισμό, που αποτελούν και οι δύο στρατηγικούς τομείς για την περιφερειακή οικονομία στην αγροτική διασυνοριακή περιοχή.

Ειδικοί στόχοι του Έργου είναι να:

  • ενθαρρύνει υφιστάμενους και μελλοντικούς επιχειρηματίες στη διασυνοριακή περιοχή και να συμβάλει στην αύξηση των επιπέδων πλούτου, απασχόλησης, εισοδήματος και ευημερίας·
  • μετατρέψει ανταγωνιστικούς οικονομικούς τομείς και παράγοντες σε κύριους μοχλούς βιώσιμης περιφερειακής ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς.
  • Βοηθήσει τους μικρούς επιχειρηματίες να αναπτύξουν δεξιότητες, να τους διδάξει πώς να διαχειρίζονται τις επιχειρήσεις τους, να δημιουργήσει τις απαραίτητες υποστηρικτικές υποδομές και να προωθήσει τους οργανισμούς τους σε μεγαλύτερα δίκτυα.

Το FLOREO στοχεύει στην αύξηση των κινήτρων, των γνώσεων και των δεξιοτήτων των επιχειρηματιών, ειδικά των γυναικών, για να καινοτομήσουν, να δημιουργήσουν και να αναλάβουν κινδύνους κατά την έναρξη μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας. Θα διευκολύνει τις υφιστάμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες των ΜΜΕ στη διασυνοριακή περιοχή. Εγκαινιάζοντας νέες διαδρομές για νεοσύστατες επιχειρήσεις και οργανώνοντας δράσεις υποστήριξης για τις υπάρχουσες ΜΜΕ με ιδιαίτερη έμφαση στην παραγωγή βοτάνων και τον εναλλακτικό τουρισμό, το FLOREO θα συμβάλει στη δημιουργία κατάλληλων επιχειρηματικών και πληροφοριακών υποδομών για την εξυπηρέτηση της διασυνοριακής περιοχής. Εδώ, οι μελλοντικοί επιχειρηματίες μπορούν να αναπτύξουν και να δοκιμάσουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες σε ένα προσομοιωμένο και πραγματικό περιβάλλον, να χρησιμοποιούν επιχειρηματικές υποστηρικτικές υπηρεσίες, που σχετίζονται με την καλλιέργεια και την προμήθεια μοναδικών βοτάνων και λουλουδιών, που μπορούν να βρεθούν μόνο στη διασυνοριακή περιοχή της Ελλάδας – Βουλγαρίας και να αναπτύσσουν και να δοκιμάζουν ιδέες στον τομέα του εναλλακτικού τουρισμού, όπως πακέτα βοτάνων και πακέτα οικοτουρισμού.

Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού προβλέπεται η υλοποίηση των κάτωθι δράσεων συνοπτικά:

  • δημιουργία ενός κέντρου υποστήριξης και επιχειρηματικής πληροφόρησης
  • δημιουργία διασυνοριακού χαρτοφυλακίου έμπειρων εκπαιδευτών και συμβούλων.
  • δημιουργία εκπαιδευτικού και άλλου υποστηρικτικού υλικού
  • παροχή εκπαιδευτικών και άλλων υποστηρικτικών υπηρεσιών σε ωφελούμενους του Έργου
  • υλοποίηση ενεργειών Δημοσιότητας και Επικοινωνίας.
  • διοίκηση και διαχείριση του Έργου

Η προστιθέμενη αξία του Έργου θα είναι η καλύτερη γεωγραφική συγκέντρωση των πόρων και τα άυλα οφέλη από τη συνεργασία στη διασυνοριακή περιοχή – ανταλλαγή ορθών πρακτικών, ανάπτυξη ικανοτήτων, κοινές στρατηγικές, καθώς και η απόκτηση σεβασμού και εμπιστοσύνης μεταξύ των εταίρων και πρόσβαση σε ευρύτερα δίκτυα συνεργασίας.

Το FLOREO συμβάλλει στην επίτευξη συγκεκριμένων μακροπεριφερειακών στόχων (Εύξεινος Πόντος, Μεσόγειος και Δούναβης), εθνικών και περιφερειακών στρατηγικών με την από κοινού προώθηση των επιχειρήσεων και της επιχειρηματικότητας και την αύξηση των ευκαιριών διασυνοριακού εμπορίου και του εκσυγχρονισμού στους γεωργικούς και συναφείς τομείς.

Συνεπώς, από τα παραπάνω προκύπτει η αναγκαιότητα και τεκμηριώνεται η σκοπιμότητα για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ » του Έργου «INNOVATIVE BUSINESS INFORMATION AND SUPPORT SERVICES FOR YOUNG ENTREPRENEURS IN HERBS PRODUCTION AND ECO-TOURISM» με ακρωνύμιο «FLOREO», στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας «Ιnterreg V – A Ελλάδα – Βουλγαρία» της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 15% από εθνικούς πόρους για το έτος 2023.