«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ “ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΙΑΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ”»